form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake ਜਾਗਦੇ awoke awoken
bear ਨੂੰ ਜਨਮ bore born
bear ਨੂੰ ਜਨਮ bore borne
abide ਟਿਕ abode abode
arise ਪੈਦਾ arose arisen
be ਹੋ was been
draw ਖਿੱਚਣ drew drawn
do ਕੀ did done
fight ਲੜਾਈ fought fought
eat ਖਾਣ ਦੀ ate eaten
drive ਡਰਾਈਵ drove driven
drink ਪੀਣ drank drunk
dig ਡੀਆਈਜੀ dug dug
beat ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ beat beaten
become ਬਣ became become
bid ਬੋਲੀ bid bid
begin ਸ਼ੁਰੂ began begun
bind ਬੰਨ੍ਹ bound bound
find ਦਾ ਪਤਾ found found
fly ਉੱਡਦੀ ਹੈ flew flown
forget ਭੁੱਲਣਾ forgot forgotten
forgive ਮਾਫ਼ forgave forgiven
bite ਪਾੜਦੇ bit bit, bitten
blow ਝਟਕਾ blew blown
come ਆਉਣਾ came come
choose ਦੀ ਚੋਣ chose chosen
break ਬ੍ਰੇਕ broke broken
behold ਵੇਖੋ, beheld beheld
sit ਬੈਠ sat sat
sink ਸਿੰਕ sank sunk
sing ਗਾਇਨ ਕਰ sang sung
shine ਧੁੱਪ, shone shone
shake ਹਿਲਾ shook shook
see ਵੇਖੋ, saw seen
get ਪ੍ਰਾਪਤ got got,gotten
go ਜਾਣਾ went gone
give ਦੇਣ gave given
grow ਵਾਧਾ ਕਰਨ grew grown
run ਰਨ ran run
ring ਰਿੰਗ rang rung
hide ਓਹਲੇ hid hid,hidden
hang ਰੁਕਾਵਟੀ hung hung
hold ਨੂੰ ਰੱਖਣ held held
know ਪਤਾ ਹੈ knew known
lie ਝੂਠ lay lain
mistake ਗਲਤੀ mistook mistaken
ride ਸਵਾਰੀ rode ridden
slay ਮਾਰ slew slain
speak ਗੱਲ ਕਰੋ spoke spoken
spin ਸਪਿਨ spun spun
stand ਖੜ੍ਹੇ stood stood
write ਲਿਖਣ ਦੀ wrote written
win ਜਿੱਤ won won
wear ਪਹਿਨਣ wore worn
wake ਜਾਗ woke woke
steal ਚੋਰੀ stole stolen
stick ਸੋਟੀ stuck stuck
swear ਸਹੁੰ swore swore
swim ਤੈਰਾਕੀ swam swum
take ਲੈ took taken
tear ਢਾਹ tore torn
sting ਸਟਿੰਗ stung stung
throw ਸੁੱਟ threw thrown
chide ਝਗੜਨ chid chid
cleave ਸੰਗ clove,cleft cloven,cleft
cling ਲੱਗੇ clung clung
spring ਬਸੰਤ sprang sprung
smite ਮਾਰ smote smitten
slide ਸਲਾਇਡ slid slid
tread ਮਿਧਣ trod trodden
swing ਸਵਿੰਗ swang swung
strive ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ strove striven
string ਸਤਰ strung strung
shrink ਅਕਾਰ shrank shrunk
lead ਦੀ ਅਗਵਾਈ led led
grind ਕਰੀਚਦਾ ground ground
freeze ਫ੍ਰੀਜ਼ froze frozen
forsake ਨੂੰ ਛੱਡ forsook forsaken
fling ਛੱਡਦਾ flung flung
wring wring wrung wrung
wind ਹਵਾ wound wound
weave ਵੇਵ wove woven
bet ਬਾਜ਼ੀ bet bet
cast ਸੁੱਟ cast cast
cost ਦੀ cost cost
cut ਕੱਟ cut cut
hit ਹਿੱਟ hit hit
hurt ਨੂੰ ਠੇਸ hurt hurt
let ਦਿਉ let let
put ਪਾ put put
rid ਖਹਿੜਾ rid rid
set ਸੈੱਟ ' set set
shed ਵਹਾਇਆ shed shed
split ਵੰਡ split split
shut ਬੰਦ shut shut
thrust ਜ਼ੋਰ thrust thrust
spread ਫੈਲਣ spread spread
burst ਬਰੱਸਟ burst burst
abuse ਬਦਸਲੂਕੀ abused abused
abolish ਖਤਮ abolished abolished
avail ਕੰਮ availed availed
attract ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ attract attract
appoint ਨਿਯੁਕਤ appointed appointed
apply ਨੂੰ ਲਾਗੂ applied applied
approve ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ approved approved
accept ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ accepted accepted
accompany ਨਾਲ accompanied accompanied
acquire ਹਾਸਲ acquire acquired
annoy ਨੂੰਮੋਟਰ annoyed annoyed
alter ਤਬਦੀਲ altered altered
aim ਉਦੇਸ਼ aimed aimed
add ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਨ added added
adapt ਅਨੁਕੂਲ adapted adapted
attack ਹਮਲੇ attacked attacked
assure ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ assured assured
ask ਪੁੱਛੋ asked asked
ascend ਵਾਪਸ ascended ascended
agree ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ agreed agreed
advise ਨੂੰ ਸਲਾਹ advised advised
adopt ਗੋਦ ਲੈਣਾ adopted adopted
bend ਮੋੜ bent bent
believe ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ believed believed
behave ਵਿਵਹਾਰ behaved behaved
beg ਬੇਗ begged begged
bleed ਪਾਈ bled bled
bring ਲੈ brought brought
charge ਚਾਰਜ charged charged
cheat ਧੋਖਾ cheated cheated
compare ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ compared compared
build ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ built built
burn ਸਾੜ burnt burnt
buy ਖਰੀਦਣ bought bought
call ਕਾਲ called called
cry ਪੁਕਾਰ cried cried
deliver ਹਵਾਲੇ delivered delivered
debar ਦਬਾਰ debarred debarred
deal ਸੌਦਾ dealt dealt
dare ਹਿੰਮਤ dared dared
catch ਕੈਚ caught caught
cook ਕੁੱਕ cooked cooked
creep ਗੁਲਾਮ crept crept
change ਤਬਦੀਲੀ changed changed
complain ਸ਼ਿਕਾਇਤ complained complained
compose ਬਣਾਉਣ composed composed
convict ਦੋਸ਼ੀ convicted convicted
cure ਇਲਾਜ cured cured
decide ਇਹ ਫੈਸਲਾ decided decided
dedicate ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ dedicated dedicated
hear ਸੁਣ heard heard
hate ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ hated hated
have ਹੈ had had
hang ਰੁਕਾਵਟੀ hanged hanged
demand ਮੰਗ demanded demanded
deny ਇਨਕਾਰ denied denied
depend ਨਿਰਭਰ depended depended
destroy ਨੂੰ ਤਬਾਹ destroyed destroyed
gather ਇਕੱਠਾ gathered gathered
gaze ਨਿਗਾਹ gazed gazed
flee fled fled
feel ਲੱਗਦਾ ਹੈ felt felt
feed ਫੀਡ fed fed
determine ਪਤਾ ਕਰਨ determined determined
deviate ਭਟਕ deviated deviated
die ਮਰ died died
dream ਸੁਪਨੇ dreamt dreamt
divide ਪਾੜਾ divided divided
inform ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ informed informed
inspire ਪ੍ਰੇਰਨਾ inspired inspired
introduce ਪੇਸ਼ introduced introduced
embellish ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ embellished embellished
enter ਦਿਓ, entered entered
expressed expressed expressed
maintain ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ maintained maintained
marry ਨਾਲ ਵਿਆਹ married married
make ਕਰ made made
insist ਜ਼ੋਰ insisted insisted
invade ਹਮਲਾ invaded invaded
invite ਸੱਦਾ invited invited
involve ਸ਼ਾਮਲ involved involved
lose ਗੁਆ lost lost
look ਝਾਤੀ looked looked
like ਵਰਗੇ liked liked
light ਚਾਨਣ ਨੂੰ lighted lighted
lie ਝੂਠ lied lied
joke ਮਜ਼ਾਕ joked joked
keep ਰੱਖਣ kept kept
kill ਨੂੰ ਮਾਰਨ killed killed
kneel ਲਵਾ knelt knelt
laugh ਹਾਸਾ laughed laughed
lend ਉਧਾਰ lent lent
leave ਨੂੰ ਛੱਡ left left
learn ਸਿੱਖ learnt learnt
lead ਦੀ ਅਗਵਾਈ led led
lay ਰੱਖ laid laid
owe ਬਕਾਇਆ owed owed
order ਲਈ ਕ੍ਰਮ ordered ordered
omit ਛੱਡਣੇ omitted omitted
occur ਵਾਪਰ occurred occurred
observe ਪਾਲਨਾ observed observed
open ਓਪਨ opened opened
occupy ਰੱਖਿਆ occupied occupied
pray ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ prayed prayed
punish ਸਜ਼ਾ punished punished
play ਖੇਡਣ played played
pay ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ paid paid
preside ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ presided presided
prevent ਰੋਕਣ prevented prevented
negotiate ਗੱਲਬਾਤ negotiated negotiated
mow MOW mowed mowed
move ਇਸ ਕਦਮ moved moved
mix ਮਿਕਸ mixed mixed
mend ਸੁਧਾਰਨ mended mended
meet ਬੈਠਕ met met
mean ਦਾ ਮਤਲਬ meant meant
manage ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ managed managed
prepare ਤਿਆਰ prepared prepared
preserve ਦੀ ਸੰਭਾਲ preserve preserved
pretend ਵਿਖਾਵਾ pretended pretended
proceed ਜਾਰੀ proceeded proceeded
prohibit ਮਨਾਹੀ prohibited prohited
reject ਨੂੰ ਰੱਦ rejected rejected
rehabilitate ਵਸਾਉਣ rehabilitated rehabilitated
refuse ਇਨਕਾਰ refused refused
refund ਰਿਫੰਡ refunded refunded
recover ਮੁੜ recovered recovered
propose ਪ੍ਰਸਤਾਵ proposed proposed
prosecute ਮੁਕੱਦਮਾ prosecuted prosecuted
prove ਸਾਬਤ proved proved
persist ਜਾਰੀ persisted persisted
realize ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ realized realized
raise ਚੁੱਕਣ raised raised
receive ਪ੍ਰਾਪਤ received received
reach ਪਹੁੰਚਣ reached reached
read ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ read read
quarrel ਝਗੜਾ quarrelled quarrelled
say ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ said said
sew ਲਾੱਗਆਨ sewed sewed
seek ਦੀ ਮੰਗ sought sought
remind ਯਾਦ reminded reminded
remit ਮਾਫ਼ ਕਰੋ remitted remitted
return ਵਾਪਸੀ returned returned
respond ਜਵਾਬ responded responded
rob ਖੋਹ robbed robbed
repair ਮੁਰੰਮਤ repaired repaired
reply ਜਵਾਬ replied replied
rescue ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ rescued rescued
swell ਸਵਿੱਲ swelled swelled
sell ਨੂੰ ਵੇਚਣ sold sold
sweep ਸਵੀਪ swept swept
send ਭੇਜਣ sent sent
shoot ਸ਼ੂਟ shot shot
spoil ਲੁੱਟ spoiled spoiled
sleep ਸਲੀਪ slept slept
show ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ showed showed
sow ਬੀਜਦੇ sowed sowed
stay ਰਹਿਣ stayed stayed
spend ਖਰਚ spent spent
work ਦਾ ਕੰਮ worked worked
wish ਚਾਹੁੰਦੇ wished wished
wait ਉਡੀਕ ਕਰੋ waited waited
warn ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ warned warned
smile ਮੁਸਕਾਨ smiled smiled
smell ਗੰਧ smelt smelt
teach ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ taught taught
want ਚਾਹੁੰਦੇ wanted wanted
walk ਤੁਰ walked walked
visit ਫੇਰੀ visited visited
vanish ਅਲੋਪ vanished vanished
tell ਦੱਸ told told
think ਲੱਗਦਾ ਹੈ thought thought
travel ਯਾਤਰਾ travelled travelled
tremble ਡਰਾਏਗਾ trembled trembled
utter ਬੜੀ uttered uttered
unite ਇਕਜੁੱਟ united united
twinkle twinkle twinkled twinkled
treat ਦਾ ਇਲਾਜ treated treated
bend ਮੋੜ bent bent
breed ਜਣਨ bred bred
clothe ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ clothed clothed
gird ਲੱਕ girded,girt girded,girt
hew ਦਮਨ hewed hewed
lean ਚਰਬੀ leant leant
load ਲੋਡ loaded loaded
melt ਪਿਘਲਨਾ melted melted
rend ਕੁੜਤੇ rent rent
spell ਜੋੜ spelled,spelt spelled,spelt
knock ਪਾਰੀ knocked knocked
repeat ਦੁਹਰਾਉ repeated repeated
pick ਚੁਣੋ picked picked
join ਆਉਣ joined joined
clean ਸਾਫ਼ cleaned cleaned
match ਮੈਚ matched matched
offer ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ offered offered
plunge ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ plunged plunged
watch ਦੇਖਣ watched watched
slip ਸਲਿੱਪ slipped slipped
chatter ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ chattered chattered
shock ਸਦਮਾ shocked shocked
shook shooked shooked
affect ਤੇ ਅਸਰ affected affected
last ਪਿਛਲੇ lasted lasted
plan ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ planned planned
expose ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ exposed exposed
tip ਟਿਪ tipped tipped
need ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ needed needed
suit ਮੁਕੱਦਮੇ suited suited
fold ਫੋਲਡ folded folded
decorate ਸਜਾਉਣ decorated decorated
disappear ਅਲੋਪ disappeared disappeared
plough ਹਲ ploughed ploughed
ban ਪਾਬੰਦੀ banned banned
protect ਦੀ ਰੱਖਿਆ protected protected
reproduce ਪੈਦੀ ਹੈ reproduced reproduced
contain ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ contained contained
stretch ਤਣਾਅ ਨੂੰ stretched stretched
notice ਨੋਟਿਸ noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links